Close Zpráva stránky

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem údajů je společnost Golf Brothers, s.r.o. se sídlem Ropice 365, 739 61 Třinec, IČO: 27790690, zapsána obchodním rejstříku C 41766 vedená u Krajského soudu v Ostravě, registrovaná Úřadem pro ochranu osobních údajů V Praze pod reg. číslem 000xxxxx.

Golf Brothers, s.r.o. je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • email
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen osobní údaje")

Citlivé osobní údaje

Údaje spadající z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje neshromažďujeme.

Účel získaných informací

 • Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

Realizace kupní smlouvy (doprava a platba):

 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., CZ61329266
 • FROGMAN s.r.o., CZ49434624
 • GOPAY s.r.o., CZ26046768

Pro účely spojené s marketingovými službami:.

 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., CZ02762943

Správa informačních systémů:

 • E LINKX a.s., CZ25847180
 • BT MEDIA INVEST s.r.o., CZ01421824

Daňový poradce:

 • DAINPO, spol. s r.o., CZ25351192

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Doba zpracování

 • Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Povinnost poskytnout osobní údaje

 • Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Likvidace osobních údajů

 • Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána(likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

Osobní údaje mimo EU

 • Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie. To samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

Práva subjektů údajů

Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • Právo přístupu ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) (s účinností od 25. 5. 2018)
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018)
 • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 25. 5. 2018)
 • Právo na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018)
 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Zásady ochrany osobních údajů v aktuálním znění platné od 22. května 2018

Prodej Heelys

Zpráva stránky Close
SQL-GOLF